آیا تمام سوتین های اسفنجی ، سایز را بزرگتر نشان میدهند؟ 

سوتین های اسفنجی به دو دسته کلی : سوتین هایی با اسفنج نازک و سوتین های جکدار ( Push up ) تقسیم می شوند. سوتین های جکدار مشخصا سایز را بزرگتر نشان خواهند داد و این در حالی است که سوتین های با پد نازک تنها حالت طبیعی بدن را حفظ می نمایند. 

سوتین جکدار و یا غیر جکدار ؟ 

اگر به دنبال استفاده از سوتین با امکان حجم دهی هستید ، سوتین های جکدار و نیم جکدار به شما پیشنهاد می شود. 

سوتین های با پد نازک ، برای استفاده های روزانه و یا به کار گیری در زیر انواع لباس نازک ، بسیار پیشنهاد می شوند. 

برای مشاهده انواع سوتین اسفنجی در بالیک ، میتوانید اینجا را کلیک نمایید.