کیف سوتینکمی صبر کنید...

دسته‌بندی


کیف سوتین ، بی نظیر برای ایجاد نظم و ترتیب در کمد لباس و یا جهت کاربرد در سفر

کیف سوتین دارای دو بخش مجزا برای سوتین و شورت می باشد . در بخش مربوط به سوتین، تعداد 6 عدد سوتین اسفنجی قرار میگیرد که مشخصا اگر تصمیم به دسته بندی سوتین توری را دارید تعداد بیشتری از این سوتین را می توانید در آن جای دهید.

در بخش مربوط به شورت در کیف سوتین شما می توانید تعداد 12 عدد شورت را در کنار یکدیگر جای دهید.