نیمتنه ورزشی نیمتنه ورزشی

چرا نیمتنه / سوتین اسپرت بپوشیم ؟

/post-6

برخی سوتین های اسپرت را برای کاربردهای روزانه و برخی آن را مختص انجام ورزش استفاده می کنند. ولی چرا سوتین های اسپرت یا همان نیمتنه را استفاده نماییم ؟