سوتین اسفنجی سوتین اسفنجی

آیا سوتین های اسفنجی ، سایز را بزرگتر نشان میدهد ؟

/post-7

آیا سوتین های اسفنجی ، سایز را بزرگتر نشان میدهد ؟ چرا و در جه مواقعی از سوتین های اسفنجی استفاده نمایید .