سوتین ترک سوتین ترک

آیا سوتین های اسفنجی ، سایز را بزرگتر نشان میدهد ؟

/post-7

آیا سوتین های اسفنجی ، سایز را بزرگتر نشان میدهد ؟ چرا و در جه مواقعی از سوتین های اسفنجی استفاده نمایید .


این لباس زیر ترک هستش یا نه ؟

/post-3

از کجا بدونیم لباس زیری که می خریم ترک هست یا نه ؟ حتما اتفاق افتاده به اسم کالای ترک ، نمونه دیگه مشابه ترک رو خریدی و وقتیلباس به دستت رسیده ....