لباس زیر لباس زیر

چرا نیمتنه / سوتین اسپرت بپوشیم ؟

/post-6

برخی سوتین های اسپرت را برای کاربردهای روزانه و برخی آن را مختص انجام ورزش استفاده می کنند. ولی چرا سوتین های اسپرت یا همان نیمتنه را استفاده نماییم ؟


شستشوی لباس زیر

/how-to-wash-lingerie

توجه به نحوه شستشوی صحیح انواع لباس زیر، طول عمر آن را افزایش داده و همچنین تناسب تنخور آن را حذف می نماید.