نگهداری از لباس زیر نگهداری از لباس زیر

شستشوی لباس زیر

/how-to-wash-lingerie

توجه به نحوه شستشوی صحیح انواع لباس زیر، طول عمر آن را افزایش داده و همچنین تناسب تنخور آن را حذف می نماید.